Služba BOZP

 

Nabízíme služby v oblasti BOZP, hygieny práce a služby koordinátora BOZP na staveništi.

Služby na úseku BOZP:

- zajišťování bezpečnosti práce dle zákona č. 262/2006 Sb. vč. prováděcích předpisů v oboru BOZP

- vedení agendy BOZP, vstupní a periodické školení zaměstnanců

- pravidelné kontroly na pracovištích klienta

- provádění ročních prověrek BOZP

- řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

- vyjádření k nové technologii z hlediska BOZP

 

Hygiena práce:

- kategorizace prací, včetně provedení časových snímků zaměstnanců a následné projednání   

  na místně příslušné hygienické stanici

- zajištění měření chemických a fyzikálních faktorů na pracovišti

- Vyhotovení písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životníhoprostředí v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

- řešení nemocí z povolání

- vyjádření k nové technologii z hlediska hygieny práce

 

 

Koordinátor BOZP na staveništi:

 

- zpracování Plánu BOZP do dokumentace pro stavební povolení

- zpracování Plánu BOZP pro realizaci stavby

- vyhotovení hlášení stavby na místně příslušný oblastní inspektorát práce

- kontrolní činnost na staveništi